Zasady zaliczenia Seminarium Dyplomowego

7 semestr studia 1. stopnia

 

1.                   Obowiązkowa obecność na zajęciach, na których wypada termin wygłoszenia seminarium.

2.                   Przygotowanie i oddanie wstępnego spisu literatury, która będzie w pracy wykorzystana.

3.                   Przygotowanie i wygłoszenie seminarium zaliczeniowego – maksymalnie 10 minut, z uwzględnieniem następujących slajdów:

Ostatnia prezentacja PODSUMOWUJĄCA powinna dotyczyć całości pracy. Proszę umieścić następujące slajdy:

1.      Tytuł, nazwisko Autora i Promotora

2.      Problematyka badawcza – na czym polega problem, który zamierzacie przedstawić w pracy. Slajd musi zawierać odniesienie do obecnego stanu badań/technologii.

3.      Cel Waszej pracy dyplomowej

4.      Materiał badawczy (co było badane)

5.      Metoda badawcza (jak było badane)

6.      Wyniki (Jak ktoś ma już cos do pokazania, to pokaże. Jak nie ma jeszcze wyników, należy pokazać, w jakiej postaci będą prezentowane wyniki, innymi słowy, co będzie Waszym wynikiem).

7.      Wnioski i dyskusja (czyli co z Waszej pracy wynika, jak się praca ma do zagadnień inżynierii biomedycznej, jaki problem udało się rozwiązać).

 

 

Na zaliczenie ostatnim tygodniu należy przynieść:

1.      Wydrukowane wszystkie prezentacje w formie 6 slajdów na stronie

2.      Wydrukowaną prezentację podsumowującą, też 6 slajdów na stronie

Ocena będzie oceną cząstkową z prezentacji i ewentualnej dopytki.

Formularz uczestnika

http://www.ibp.pwr.edu.pl/podbielska/seminarium dyplomowe/dane seminarium dyplomowego.docx